Regulamin

Regulamin wypożyczalni Go Tesla

 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany: Regulaminem) ustala prawa i obowiązki Stron tj. Wynajmującego i Najemcy zaś kwestie nierozstrzygnięte w niej reguluje kodeks cywilny ewentualnie postanowienia odrębnych umów, których stroną jest Najemca, a mających wpływ na prawa obowiązki Stron, w szczególności umów typu assistance.

 2. Niniejszy Regulamin, Cennik, Protokół Zdawczo-Odbiorczy pojazdu stanowią integralną część Umowy Najmu.

 3. Strony:

 1. Wynajmujący: DREAMWAY Marcin Werner spółka jawna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000152912, z siedzibą w Katowicach przy ul. Adama Mickiewicza 29.

 2. Najemca: osoba fizyczna lub osoba prawna.

 3. Osoba upoważniona do kierowania pojazdem: Kierowca.

 1. Najemcą oraz osobą upoważnioną do kierowania pojazdem może być:

 1. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz ważny dokument tożsamości, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i posiadająca prawo jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

 2. osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca warunek posiadania prawa jazdy przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

 3. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniająca kryteria wymienione powyżej.

 1. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Osobę upoważnioną do kierowania pojazdem wymogów określonych w punkcie poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do dochodzenia z tego tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych. W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, uiszczone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, natomiast kaucja zostanie rozliczona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II niniejszego Regulaminu.

 1. Podpisanie umowy oraz kaucja

 1. Najemca ma prawo dokonać rezerwacji pojazdu poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gotesla.pl podając termin rozpoczęcia najmu, przewidywany czas trwania najmu, wybierając wolny w tym czasie pojazd oraz uiszczając wynagrodzenie.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn nie leżących po jego stronie np. w razie nagłej awarii przedmiotu najmu. Wynajmujący powiadomi niezwłocznie Najemcę o odwołaniu rezerwacji, po czym zwróci uiszczone opłaty lub uzgodni z Najemcą nowy termin najmu pojazdu.

 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest uiszczenie kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości za zarezerwowany okres najmu.

 4. Strony ustalają kwotę kaucji w wysokości 5.000,00 zł, która zostanie uiszczona przez Najemcę przed wydaniem pojazdu, następujący sposób:

 1. gotówką;

 2. kartą kredytową, debetową lub przelewem (wynajmujący akceptuje karty zagraniczne).
  W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu bankowego,  datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy, Wynajmujący może żądać od Najemcy potwierdzenia przelewu;

 3. poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji)
  na karcie płatniczej Najemcy. W przypadku preautoryzacji Najemca wyraża zgodę
  na przejęcie przez Wynajmującego części lub całości ustalonej kwoty bez fizycznego udziału karty płatniczej Najemcy.

 1. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy w przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego niezgodności, uchybień i innych naruszeń postanowień Umowy oraz jej integralnych załączników, spowodowanych przez Najemcę w czasie trwania Umowy, w tym z tytułu szkód spowodowanych przez Najemcę oraz osobę upoważnioną do kierowania pojazdem.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, iż wszelkie postanowienia niniejszej Umowy oraz integralnych jej załączników zostały należycie wykonane przez Najemcę, i nie zachodzą żadne sytuacje, które by uprawdopodabniały jakiekolwiek roszczenia wobec Najemcy, w tym nie doszłoby do spowodowania przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem jakiejkolwiek szkody, kaucja w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości wpłaconej sumy zostanie zwrócona Najemcy w terminie 14 dni od dnia zdania pojazdu.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, iż postanowienia niniejszej Umowy oraz integralnych jej załączników nie zostały należycie wykonane przez Najemcę, bądź zachodzą sytuacje, które by uprawdopodabniały jakiekolwiek roszczenia wobec Najemcy, w tym doszłoby do spowodowania przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem szkody nierozliczanej z polisy AC, kaucja zostanie w części lub w całości zatrzymana przez Wynajmującego. Najemca wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji na poczet jego zobowiązań wynikających z umowy (potrącenie) lub rozliczenie z kaucji innych świadczeń związanych z postanowieniami Umowy (w tym z tytułu spowodowanych szkód).

 4. W przypadku, gdy wysokość szkody będzie wyższa od wysokości kaucji, Wynajmujący ma prawo żądać na zasadach ogólnych od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

 5. W przypadku spowodowania przez Wynajmującego lub osobę kierującą pojazdem szkody rozliczanej w całości z polisy AC, kaucja w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości wpłaconej sumy zostanie zwrócona Najemcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania likwidacyjnego szkody i wydania decyzji przez zakład ubezpieczeń o przyznaniu odszkodowania z AC.

 6. Przy zawarciu umowy Strony podpisują protokół zdawczy pojazdu.

 1. Zasady Użytkowania Pojazdu

 1. Przemieszczanie wynajętego pojazdu jest dozwolone w ramach terytorium RP. Wynajmujący może wyrazić zgodę na przemieszanie się pojazdem na terytorium poza terytorium RP, jednak wyłącznie w obszarze państw Unii Europejskiej.

 2. Przemieszczanie pojazdem poza obszar RP wymaga zgody Wynajmującego udzielonej w drodze mailowej lub pisemnej.

 3. Wynajmujący zastrzega, iż nie wyraża zgody na przemieszczanie się pojazdem na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz na terytorium innych państw nie będących członkiem Unii Europejskiej.

 4. W okresie najmu pojazdu Najemca jest zobowiązany do:

 1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie
  o wynajęciu samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);

 2. ponoszenie w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu płynu
  do spryskiwaczy szyb oraz wymiany żarówek po uprzednim zgłoszeniu konieczności wymiany żarówek Wynajmującemu oraz jego zgodzie wyrażonej w formie dokumentowej;

 3. utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy
  w stanie czystym;

 4. przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 1. W szczególności zabrania się:

 1. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym pojazdem;

 2. przekroczenia dopuszczalnej ładowności;

 3. palenia tytoniu w pojeździe;

 4. dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek, czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;

 5. mycia pojazdu w myjniach automatycznych;

 6. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach;

 7. używania pojazdu do nauki jazdy;

 8. wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy;

 9. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;

 10. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;

 11. używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący przyspieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego;

 12. oddawania pojazdu do używania innej osobie jako kierującej pojazdem.

 1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego upoważnione, w przypadku podejrzenia niewłaściwego używania pojazdu ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystywania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy.

 2. W razie nie przestrzegania przez Najemcę zasad opisanych powyżej w niniejszym pkt Regulaminu, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Najemcy umowę w trybie natychmiastowym. Uiszczone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

 1. Opłaty

 1. Opłata za najem naliczana jest, zgodnie z Cennikiem, za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia opłaty za kolejną dobę najmu.

 2. Wszelkich opłat określonych w Regulaminie, w tym wynagrodzenia z tytułu najmu i kaucji można dokonać kartą kredytową, debetową lub przelewem (wynajmujący akceptuje karty zagraniczne). W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego,  datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy.

 3. Opłata za najem pobierana jest z góry, przed wydaniem pojazdu Najemcy, według stawki obowiązującej w dniu zwarcia umowy najmu, zgodnie z obowiązującym Cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

 4. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanymi przez Najemcę.

 5. Opłata za wynajem oraz inne opłaty wynikające z Regulaminu nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu.

 6. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne kary umowne, zgodnie z Cennikiem kar umownych stanowiących integralną część umowy. Wynajmujący w szczególnych przypadkach może ustalić inne zasady i terminy płatności.

 1. Zwrot Pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez Strony terminie.

 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony co najmniej na:

 1. 6 godzin przed upływem terminu zwrotu w przypadku najmu dłuższego niż 24 h;

 2. 3 godzin przed upływem terminu zwrotu w przypadku najmu nie dłuższego niż 24 h.

e-mailem na adres: biuro@gotesla.pl lub telefonicznie na nr +4530700791.

 1. Warunkiem przedłużenia umowy najmu jest zgoda Wynajmującego oraz uiszczenie płatności za dodatkowy okres najmu.

 2. Wynajmujący przekaże niezwłocznie informację Najemcy o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia umowy najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo nie udzielania informacji
  na zapytanie dotyczące zamiaru przedłużenia okresu najmu, co należy traktować jako brak zgody
  na przedłużenie Umowy.

 3. Niezwrócenie pojazdu do 3 godzin od momentu zakończenia Umowy najmu, traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:

 1. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;

 2. obciążenia wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu.

 1. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć kosztami transportu pojazdu do ustalonego między stronami miejsca.

 2. Najemca jest zobowiązany do zwrotu wynajmowanego pojazdu ze stanem baterii nie niższym niż 90% baterii.

 3. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu Wynajmowanego pojazdu lub otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego tytułu wynikłymi kosztami, w szczególności:

a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowania za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub zewnątrz

b) szkód powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy,
a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową.

c) szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą zaistnienia, w sytuacji gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę.

 1. Naprawy, wypadek, kradzież pojazdu

 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecenia napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługiwanych wynajmowanego pojazdu na koszt Wynajmującego. Jeżeli stan pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.

 2. W razie kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Wynajmującego oraz policji. Dodatkowo, Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości
  do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od dnia zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest zwrócić w terminie 4 godzin kluczyki
  i dokumenty pojazdu Wynajmującemu.

 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem, przekazanych w ramach zawarcia umowy najmu jest Wynajmujący.

 2. Wynajmujący przetwarza dane osobowe Najemcy w celu realizacji umowy najmu, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia niniejszej umowy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, Protokół zdawczo – odbiorczy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, oraz Cennik stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 3. Wszelkie oświadczenia wynikające z Umowy winny być dokonywane odpowiednio na adresy wskazane na wstępie lub na adresy do korespondencji wskazane pisemnie przez Strony w odrębnym powiadomieniu.

 4. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie zawierała.

 5. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W sytuacji, gdy Najemcą jest konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Najemcy.

 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.

 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Cennik kary umownych (podane kwoty są kwotami brutto)

1.

Brak dowodu rejestracyjnego

5.000,00 PLN

2.

Brak dokumentów technicznych pojazdu

5.000,00 PLN

3.

Brak lub zniszczenie kluczyka

10.000,00 PLN

4.

Uszkodzenie felgi / uszkodzenie opon – 1 szt.

5.000,00 PLN

5.

Utrata gwarancji na samochód z winy jego użytkownika

10.000,00 PLN

6.

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania nim

2.000,00 PLN

7.

Holowanie wynajętym samochodem innego pojazdu

5.000,00 PLN

8.

Palenie tytoniu wewnątrz samochodu / wyczuwalny zapach tytoniu wewnątrz samochodu

5.000,00 PLN

9.

Zabrudzenie wnętrza samochodu w sposób przekraczający zwykłe użytkowanie ( z zastrzeżeniem, że w przypadku zabrudzenia wnętrza samochodu dającego się usunąć tylko poprzez wymianę zabrudzonego elementu na nowy, najemca poniesie koszty nowego elementu oraz wymiany)

5.000,00 PLN

10.

Zwrot brudnego samochodu (zabrudzenie zewnętrzne)

800,00 PLN

11.

Zwrot pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem

1.500 PLN

12.

Wyjazd bez zgody Wynajmującego samochodem poza terytorium Rzeczpospolitej

20.000,00 PLN

13.

Bezumowne korzystanie z pojazdu po terminie zwrotu, według stawki dobowej, za każdą rozpoczętą dobę

300 % stawki dobowej

14.

Przekroczenie limitu kilometrów, płatne za każdy przekroczony kilometr

2,00 PLN

15.

Usunięcie / zniszczenie naklejki / oznaczeń wypożyczalni

600,00 PLN

16.

Usunięcie bezbarwnej foli

600,00 PLN

17.

Nadmierne zużycie opon, powyżej 1,5 mm

10.000,00 PLN

18.

Używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach

10.000,00 PLN

19.

Przewożenie zwierząt w samochodzie

1.000 PLN

20

Transport pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego w okolicznościach obciążających Najemcę za każdy km liczony w jedną stronę

10 PLN

21.

Zwrot pojazdu z nienaładowaną baterią

500 PLN

22.

Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego

10.000 PLN

23.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 25 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (kara za każde naruszenie)

2.5000 PLN

24.

Szkody częściowe nieobjęte polisą Auto Casco

10.000 PLN

25.

Szkody częściowe objęte polisą Auto Casco

10.000 PLN

26.

Szkoda całkowita, rozliczania w ciężar polisy Auto Casco

100.000 PLN

27.

Szkoda całkowita, nierozliczana w ciężar polisy Auto Casco

500.000 PLN

28.

Odłączenie możliwości zdalnego śledzenia pojazdu

50.000 PLN

29.

Obciążenie Wynajmującego przez Leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu

150 PLN